ARAŞTIRMACILAR İÇİN KAYNAKLAR

İngilizce Araştırma Kaynakları >>>
Dergiler
Makalelerinin Tam Metni İnternette Yayınlanan Dergiler
Üniversite Dergileri (Tam Metin)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergileri
Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi
Akademik Arastirmalar ve Çalismalar Dergisi (Kilis 7 Aralık Univ.)
Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi
Alanya İşletme Fakültesi Dergisi (Akdeniz Üniv.)
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi
Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi
Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi
Ege Akademik Bakış (Ege Üniversitesi İİBF)
Ekonometri ve İstatistik Dergisi (İ.Ü. Iktisat Fakültesi)
Ekonomik Yaklaşım (Gazi Üniversitesi İktisat)
Ekonomik ve Sosyal Arastirmalar Dergisi (Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF)
Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi
Eurasian Journal of Business and Economics (IAATU)

Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (Çanakkale 18 Mart Univ.)
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi
İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (Uludağ Üniv)
Kamu Yönetimi Dünyası Dergisi (Ankara Üniversitesi SBF)
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İİBF Dergisi
Muhasebe – Finans Araştırma ve Uygulama Dergisi: Analiz (Marmara Üniversitesi İİBF)
Muhasebe ve Finansman Dergisi (MUFAD)
Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gelişme Dergisi
Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi
Review of Social, Economic & Business Studies (Doğu Akdeniz Üniversitesi)
Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (Balıkesir Univ)
Yönetim ve Ekonomi Dergisi (Celal Bayar Üniversitesi İİBF)
Sosyal Bilimler Dergileri
Akademik İncelemeler (Sakarya Üniv. SBE)
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Balıkesir Üniversitesi SBE Dergisi
Bilig: Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi (Ahmet Yesevi Üniversitesi- Kazakistan)
Celal Bayar Üniversitesi SBE Dergisi
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Çukurova Üniveristesi Sosyal Bilimler Dergisi

Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Dergisi

Erciyes Üniversitesi SBE Dergisi
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Arastirmalar E-dergi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Sanat
itüdergisi/b - Sosyal Bilimler Serisi
Journal of Economic and Social Research (Fatih Üniversitesi)
Kocaeli Üniversitesi SBE Dergisi
Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Kırgızistan)
Mustafa Kemal Üniversitesi SBE Dergisi
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Sosyal Arastırmalar E-Dergisi (Gazi SBE)
Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türk Dünyası Celalabad İşletme Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi: Akademik Bakış E-Dergi
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Eğitim Fakültesi Dergileri
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi
Bogaziçi University Journal of Education
Eğitimde Kuram Ve Uygulama: Çanakkale  Onsekiz Mart Ûniversitesi Egitim Fakültesi Arastirma  Dergisi
Gazi Eğitim Dergisi
Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Egitim Fakültesi Dergisi
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Egitim Fakültesi Dergisi

Gazi Üniversitesi Kastamonu Egitim Dergisi

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Edebiyat Fakültesi Dergileri
Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Arastirmalari Enstitüsü Dergisi
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
Littera Edebiyat Yaziları (Hacettepe)

Modern Türklük Arastirmalari Dergisi (Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi)

Türkiyat Arastirmalari Dergisi (Selçuk Üniversitesi)
Hukuk Dergileri
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Diğer Üniversite Dergileri

Doğuş Üniversitesi Dergisi

Journal of Qafqaz University (Azerbaycan)
Journal of Yasar University
Polis Bilimleri Dergisi (Polis Akademisi)
Polis ve Sosyal Bilimler Dergisi (Gaziantep Polis MYO)
Diğer Akademik Dergiler (Tam Metin)
Active Bankacılık ve Finans Dergisi
Alternatives
Bankacılar Dergisi

DTM Dış Ticaret Dergisi

Danıştay Dergisi
Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Arastirmalar Dergisi
Ekoloji Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Endüstri Mühendisliği Dergisi
European Journal of Turkish Studies
Hazine Dergisi
İMKB Dergisi
Journal of International Trade and Diplomacy
Kalder Forum Dergisi
KHukA: Kamu Hukuku Arşivi
Mali Çözüm Dergisi
Maliye Dergisi
Mevzuat Dergisi
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi
Özveri Dergisi
Rekabet Dergisi
Sayıştay Dergisi
Saglikta Performans ve Kalite Dergisi
Seyahat ve Turizm Araştırmaları Dergisi
Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi
Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi
Turkish Policy Quarterly
The Turkish Online Journal of Educational Technology
Türk İdare Dergisi
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi
Üniversite ve Toplum
Üçüncü Sektör Kooperatifçilik
Diğer Dergiler (Tam Metin)
Aile ve Toplum
Aksiyon
Altı Sigma Forum
Banka ve Para Teknolojileri Dergisi
Bütün Dünya
Çerçeve (MÜSİAD)
Çimento İşveren Dergisi
Diyalog Avrasya

E-konomist

E-Akademi
Görüş Dergisi (TUSİAD)
İşveren Dergisi (TİSK)
Kobi Efor
Reasürör (Milli Reasürans T.A.S.)
Tekstil İşveren Dergisi
Makale Özetleri veya İçerikleri İnternette Yayınlanan Dergiler
Üniversite Dergileri
Abant Izzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Afyon Kocatepe Üniv. Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
Boğaziçi Journal (Boğaziçi Üniversitesi)
Cografi Bilimler Dergisi (Ankara Üniversitesi TÜCAUM)
Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Felsefe Tartismalari (A Turkish Journal of Philosophy)
Hacettepe Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi
Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi
İstanbul Üniversitesi SBF Dergisi
Kahramanmaras Sütçü Imam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kaygi, Uludag Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi
Kıbrıs Arastirmalari Dergisi (Doğu Akdeniz Üniversitesi)
Muğla Üniversitesi İİBF Dergisi
Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Öneri (Marmara Üniversitesi SBE)
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Selçuk Üniversitesi İİBF Dergisi
Toplum ve Sosyal Hizmet (Hacettepe İİBF - THB)
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (Gazi Üniversitesi Eğitim)
Türkbilig - Türkoloji Arastirmalar (Hacettepe)
Uluslararası İlişkiler Dergisi (Başkent Üniversitesi)
Uluslararası Turizm Arastırmaları Dergisi (Maltepe Üniversitesi)
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergileri
Yönetim (İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü)
Yönetim Araştırmaları Dergisi (Başkent Üniversitesi İİBF)
Yönetim Bilimleri Dergisi (Çanakkale Üniversitesi Biga İİBF)
Diğer Akademik Dergiler
Akademik Araştırmalar Dergisi
Amme İdaresi Dergisi
Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research

Anatolia: Turizm Arastirmalari Dergisi

Avrasya Dosyası
Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi
Capital
Central Bank Review
Çevre Bilimleri Dergisi
Dergi L: Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik Dergisi
Doğu Batı Dergisi
Educational Sciences: Theory & Practice
Ekonometri Türkiye Ekonomi ve Is Dünyasi Dergisi
Eğitim Bilim Dergisi
Ekonomist
Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar
HR Dergisi
Hukuk Gündemi Dergisi
İç Denetim Dergisi
İktisat Dergisi
İktisat İşletme ve Finans Dergisi
İnsan Hakları Yıllığı
İnsan Kaynakları ve Yönetim Dergisi
İstanbul Dergisi
İstatistik Araştırma Dergisi
İTO Vizyon
Journal of International Trade and Diplomacy
Karizma Dergisi
Liberal Düşünce Dergisi
Marketing Türkiye
Mali Kilavuz Dergisi
Milli Egitim Dergisi
Mülkiye Dergisi
Muhasebe ve Finansman Dergisi
New Perspectives on Turkey (Tarih Vakfı)
The Turkish Online Journal of Educational Technology
Seyahat ve Otel Isletmeciliği Dergisi
Sivil Toplum
Sigorta Arastirmalari Dergisi
Sosyoloji Araştırmaları Dergisi
Turkish Public Administration Annual
Türk Dünyasi Dil ve Edebiyat Dergisi
Türkiye Arastirmalari Literatür Dergisi
Uluslararasi Spor Arastirmalari Dergisi
Varlık Dergisi
Vergi Raporu Dergisi
Vergi Sorunları Dergisi
Verimlilik Dergisi
Yüksek Denetim Dergisi
Sempozyum & Kongreler
6. Sosyal İnsan Hakları Ulusal Sempozyumu
13-15 Kasım 2014 - Eskişehir
18. Finans Sempozyumu
15 – 18 Ekim 2014, Denizli
18. Türk Tarih Kongresi
15-19 Eylül 2014
11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi
3-5 Eylül 2014 tarihlerinde Samsun

International Conference on Eurasian Economies
1-3 Temmuz 2014 – Üsküp, MACEDONIA

23.The International Management Development Association ( IMDA) Congress
24-28 Haziran, 2014 - Ankara

19.Ulusal Pazarlama Kongresi 
18-21 Haziran 2014 -Gaziantep 
Uluslararası Ekonomi, Finans ve Enerji Kongresi
12-14 Haziran 2014, Almata-Kazakistan

13. EBES Conference
5-7 Haziran, 2014 - Istanbul

2. Uluslararası Davraz Kongresi
29-31 Mayıs 2014, Isparta
Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi
23-25 Mayıs 2014- Saraybosna - Bosna Hersek
13. Ulusal İşletmecilik Kongresi
8-10 Mayıs 2014 - Antalya
International Conference on Economic and Social Studies
24-25 Nisan 2014, Saraybosna, Bosna Hersek

18. Ulusal Psikoloji Kongresi
9-12 Nisan 2014 - Bursa

Ulusal Üretim Ekonomisi Kongresi
21-22 Mart 2014 - İstanbul
 
7. Ulusal Pazarlama Kongresi
18-21 Ekim 2012, Balıkesir

3. International Conference on Education & Educational Psychology
10 – 13  Ekim 2012, Istanbul

2. Uluslararası Felsefe Kongresi
11-13 Ekim 2012, Bursa

12. Üretim Araştırmaları Sempozyumu
27-29 Eylül 2012, İzmir

3rd Annual Conference of the European Decision Sciences Institute (EDSI)
24-27 Haziran 2012, İstanbul

2. Uluslararası Türk Coğrafyasında UFRS Sempozyumu
16-17 Haziran 2012, Trabzon

Uluslararasi Muhasebe ve Finans Sempozyumu (ISAF 2012)
31 Mayıs-2 Haziran 2012, Gaziantep

 4. Yerel Ekonomi Kongresi
24-26 Mayıs 2012, Gümüşhane
EBES 2012 Conference
24-26 Mayıs 2012, İstanbul
11. Ulusal İşletmecilik Kongresi
10-12 Mayıs 2012, Konya
Uluslararası Enerji  Hukuku Sempozyumu
10-11 Mayıs 2012, Tarsus, Mersin

3rd World Conference on Psychology, Counseling and Guidance, WCPCG-2012
9-12 Mayıs 2012, İzmir

2. Kriz ve Kritik Konferansları
25-26 Nisan 2012, Sakarya

17. Ulusal Psikoloji Kongresi
25 - 28 Nisan 2012, Istanbul

The Ankara Conference on Peace Building & Conflict Resolution: Using Cultural Diplomacy as a Tool to Build Sustainable Peace
17-19 Nisan 2012, Ankara

5. Aile Isletmeleri Kongresi
13-14 Nisan 2012, İstanbul

1. Rekreasyon Arastirmalari Kongresi
12-15 Nisan 2012 , Antalya
3.İzmir Ulusal Ekonomi Kongresi
28 Şubat-2 Mart 2012
1. Ulusal Tesis Yönetim Sistemleri Kongresi
30 Kasım-4 Aralık 2011, Antalya
Turkey Transport Infrastructure 2011
28 Kasım - 01 Aralık 2011, Istanbul
20. Kalite Kongresi
28-30 Kasim 2011, Istanbul

3. Uluslararasi Saglikta Performans ve Kalite Kongresi
24-26 Kasim 2011, Antalya

Uluslararası İzolasyonlar Sempozyumu
"İzolasyonların Kıbrıs'a Etkileri"
24-26 Kasım 2011, Lefkoşe
16.Ulusal Pazarlama Kongresi
22-25 Kasim 2011, Istanbul
6. İnşaat Yönetimi Kongresi
25-27 Kasim 2011, Bursa
EurAsia Waste Management Symposium
14-16 Kasım 2011, Istanbul
Degerler Egitimi Sempozyumu
26-28 Ekim 2011 , Eskişehir

7. KOBI'ler ve Verimlilik Kongresi
25-26 Ekim 2011, İstanbul

Uluslararasi Finans Sempozyumu 2011
21 Ekim 2011, İstanbul
Finansal Mühendislik Konferansi
20-21 Ekim 2011, Izmir
5. Saglik ve Hastane Idaresi Kongresi
13-16 Ekim 2011, Antalya
5. Lisansüstü Egitim Sempozyumu
7-8 Ekim 2011, Ankara

2011 The Global Business, Finance & Economics Research Conference
11 - 14 Ağustos 2011, Istanbul

12. European Congress of Psychology
4-8 Temmuz 2011, Istanbul
11. Üretim Arastirmalari Sempozyumu
23-24 Haziran 2011, Istanbul
Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi
23-25 Haziran 2011, Saraybosna
EBES 2011 Conference
1-3 Haziran 2011, İstanbul

EuroConference 2011: Crises and Recovery in Emerging Markets
27-30 Haziran 2011, Izmir

19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi,
26-28 Mayis 2011, Çanakkale
2. Uluslararasi
6. Ulusal Meslek Yüksekokullari Sempozyumu

"Mesleki Egitimin Yeniden Yapilandirilmasi"
25-27 Mayıs 2011, Kuşadası, İzmir
Uluslararası Anayasa Kongresi
11-14 Mayıs 2011, İstanbul
10. Ulusal Isletmecilik Kongresi
5-7 Mayis 2011, Kuşadası

Ekoloji 2011 Sempozyumu
5-7 Mayıs 2011, Düzce

9. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi 26-28 Mayis 2011, Çanakkale
10. Ulusal İşletmecilik Kongresi
5-7 Mayis 2011, Kuşadası, İzmir
2. Uluslararasi Girisimcilik Kongresi
27-29 Nisan 2011, İzmir
International Conference on Banking and Finance Perspectives
13-15 Nisan 2011, Famagusta- North Cyprus

1. International Conference on Business and Management
15-17 Nisan 2011, Kusadasi, İzmir

1. International Conference on Economics and Finance
15-17 Nisan 2011, Kusadasi, İzmir

1. Sosyal Bilimler Arastirmalari Konferansi
16 Nisan 2011, Kusadasi, İzmir
11. Ulusal Turizm Kongresi
02-05 Aralik 2010, Kusadasi- Izmir
6. Ulusal Cografya Sempozyumu
3-5 Kasım 2010, Ankara
16. Dünya Verimlilik Kongresi
2-5 Kasim 2010, Antalya
15. Ulusal Pazarlama Kongresi
26-29 Ekim 2010, Kusadasi- Izmir

Uluslararsı Sempozyum
"Balkan Ülkeleri Arşiv Kaynaklarında Edirne"

21-23 Ekim 2010, Edirne

Küresellesme Sürecinde Kafkasya ve Orta Asya Kongresi
15-17 Ekim 2010 , Bakü, Azerbaycan
3. Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansi
9-10 Ekim 2010 Kusadasi- Izmir
1. Uluslararasi Selçuklu Sempozyumu
27-30 Eylül 2010, Kayseri
10. Üretim Arastirmalari Sempozyumu
16-18 Eylül 2010 , Girne, Kıbrıs

14. IBIMA Conference on Global Business Transformation through Innovation and Knowledge Management
23-24 Haziran 2010, İstanbul

2. Yerel Ekonomi Kongresi
17-19 Haziran 2010, Sivas
2010 Muhan Soysal Business Conference
16-19 Haziran 2010, Ankara

2. Uluslararasi Katilimli Mücevher-Taki Tasarimi ve Egitimi Sempozyumu
4-6 Haziran 2010, Kütahya

17. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi
4-6 Haziran 2010, Istanbul

1. International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies
3-5 Haziran 2010, Trabzon

5. World Conference for Graduate Research
25 - 30 Mayıs 2010, Nevşehir

EBES 2010 Conference
26-28 Mayıs 2010, İstanbul

7 . Hukuk ve Iktisat Forumu
14  Mayis 2010, Kocaeli
International Summit of Economists – II
07-09 Mayıs 2010, İstanbul
9. Ulusal Isletmecilik Kongresi
6 - 8 Mayis 2010, Zonguldak
19. Istatistik Arastirma Sempozyumu
6-7 Mayıs 2010, Ankara
5. Ulusal Egitim Yönetimi Kongresi
1-2 Mayıs 2010, Antalya
29. Türkiye Muhasebe Egitimi Sempozyumu
21-25 Nisan 2010 , Alanya -Antalya

Turgut Özal International Conference on Economics and Politics
" Global Crises and Economic Governance”
15-16 Nisan 2010, Malatya

MODAV 6. Annual International Accounting Conference
3-5 Aralık 2009, İstanbul

6. KOBI'ler ve Verimlilik Kongresi
17 – 18 Kasim 2009, İstanbul

10. AAAA Annual Conference
15-18 Kasım 2009, Istanbul
Dünya Sehircilik Günü 33. Kolokyumu
6-8 Kasım 2009, Antalya

Milli Mücadele'de Manisa ve Kuva-i Milliye Sempozyumu
6-7 Kasim 2009, Manisa

6. Ekonomik Yaklasim Kongresi
“2008 Küresel Ekonomik Krizi ve Türkiye'ye Yansimalari”
4-6 Kasim 2009, Ankara

Uluslararası 7. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi
30 Ekim-1 Kasim 2009, Yalova

13. Ulusal Finans Sempozyumu
21-24 Ekim 2009, Afyon

13. Ortaçag ve Türk Dönemi Kazilari ve Sanat Tarihi Arastirmalari Sempozyumu
14-16 Ekim 2009, Denizli

14. Ulusal Pazarlama Kongresi
14-17 Ekim 2009, Yozgat
Medya ve Etik Sempozyumu
7-9 Ekim 2009, Elazığ

Uluslararasi Bati Kültürü ve Edebiyat Arastirmalari Sempozyumu
7-9 Ekim 2009, Denizli

7. Uluslararasi Türk Kültürü Kongresi
“Türk ve Dünya Kültüründe Istanbul”
6-10 Ekim 2009, Ankara

Uluslararasi Adam Smith Konferansi
1-4 Ekim 2009, Kocaeli ve Çanakkale

2. Days on Accounting History
3-7 Agustos 2009, Rize
Karaburun Bilim Kongresi
3-6 Eylül 2009, Karaburun
18. World Business Congress of IMDA
1 - 5 Temmuz 2009, Tiflis, Gürcistan

1. Uluslararası Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik & Sosyal Sorumluluk Konferansi
11-13 Haziran 2009, Edirne

EBES 2009 Conference
1-2 Haziran 2009 Istanbul

10. Ekonometri ve Istatistik Sempozyum
27-29 Mayis 2009, Erzurum
28. Türkiye Muhasebe Egitimi Sempozyumu
20-24 Mayıs 2009, Çeşme

12. World Public Health Congress
27 Nisan - 1 Mayıs 2009, Istanbul

14. Spring Meeting of Young Economists 2009
23-25 Nisan 2009, İstanbul
Uluslararasi Finans Sempozyumu 2008
19 Aralik 2008, İstanbul

5. Uluslararasi Muhasebe Araştırmaları Konferansi
13-15 Kasım 2008, İstanbul

2. Türk Halklari Çocuk Edebiyati Kongresi
13-15 Kasım 2008, Bakü, Azerbaycan
13. Ulusal Pazarlama Kongresi
30 Ekim – 1 Kasim 2008, Adana
13. Ulusal Pazarlama Kongresi
25-29 Ekim 2008, Nevşehir
5. Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi
24-26 Ekim 2008, Çanakkale
1. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu
23-24 Ekim 2008, Sakarya
12. Ulusal Finans Sempozyumu
22-25 Ekim 2008, Kayseri
6. Uluslararasi Türk Dili Kurultayi
20-25 Ekim 2008, Ankara
5. Ulusal Cografya Sempozyumu
16-17 Ekim 2008, Ankara
12. World Congress of Accounting Historians
20-24 Temmuz 2008, İstanbul
8 . Tarim Ekonomisi Kongresi
25-27 Haziran 2008, Bursa
IEA 15. Dünya Ekonomi Kongresi
25-29 Haziran 2008, Istanbul
1. International ELT Conference
14-15 Haziran 2008, Istanbul

Yeditepe International Research Conference on Business Strategies
13 - 15 Haziran 2008, İstanbul

5. Türk Dünyasi Sosyal Bilimler Kongresi
11 – 13 Haziran 2007 , Kırgızistan
1. Güney Marmara Bölgesel Gelisme Sorunlari Sempozyumu
2-3Haziran 2008, Bandırma, Balıkesir
9. Ulusal Ekonometri ve Istatistik Kongresi
28-30 Mayıs 2008, Kuşadası
5. International ELT Conference
20-24 Mayıs 2008, Çanakkale
Kırgızistan Ulusal Turizm Kongresi
20 Mayıs 2008, Kirgizistan
Sosyal Bilimler Egitimi Sempozyumu
14-16 Mayis 2008, Çanakkale
Çevre Sorunlari Sempozyumu 2008
14-17 Mayıs 2008, Kocaeli
7. Anadolu İşletmecilik Kongresi
8-10 Mayıs 2008, Çorum
22. Ulusal Dilbilim Kurultayi
8-9 Mayıs 2008, Van
17. Istatistik Arastirma Sempozyumu
8-9 Mayıs 2008, Ankara

11. Iktisat Ögrencileri Kongresi
8-9 Mayıs 2008, İzmir

23. Türkiye Maliye Sempozyumu
7-11 Mayıs 2008, Antalya

2. Uluslararası Girişimcilik Kongresi
07-10 Mayis 2008 Bişkek/Kirgizistan

Avrupa Birligi Hukuku ve Türkiye Sempozyumu
29–30 Nisan 2008, Mersin

27. Türkiye Muhasebe Egitimi Sempozyumu
23-27 Nisan 2008, Antalya
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Konferansı
22-23 Mart 2008, İstanbul

9. Yönetim Bilimleri Kongresi
12-15 Mart 2008, İstanbul

3. Aile Isletmeleri Kongresi
18 - 19 Nisan 2008 Istanbul
3. Balikesir Ulusal Turizm Kongresi
17 - 19 Nisan 2008, Balıkesir
2. Ulusal İktisat Kongresi
20-22 Şubat 2008, İzmir
Akademik Bilisim '08
30 Ocak - 1 Subat 2008 , Çanakkale

Uluslararasi Finans Sempozyumu 2007
14 Aralık 2007, İstanbul

4. KOBI'ler ve Verimlilik Kongresi
7-8 Aralık 2007, İstanbul
10. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi
28-30 Kasım 2007, Ankara
Çesme Ulusal Turizm Sempozyumu
21-23 Kasim 2007, Çeşme
Sosyal Hizmet Sempozyumu
14-16 Kasim 2007, Sakarya

16. Kalite Kongresi
12-15 Kasim 2007, Istanbul

6. Uluslararası Atatürk Kongresi
10-16 Kasım 2007 , Ankara
Güncel Ekonomik Sorunlar Kongresi
26-28 Ekim 2007, Kuşadası, Aydın

2. International Syposium on Public Finance
24-26 Ekim 2007, Kırgızistan

5. Ekonomik Yaklaşım Kongresi
24-26 Ekim 2007, Ankara
4. Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi
19-21 Ekim 2007, Çanakkale

12. Ulusal Pazarlama Kongresi
18-20 Ekim 2007, Sakarya

11. Ulusal Finans Sempozyumu
17-20 Ekim 2007, Zonguldak
4. Kültür Araştırmaları Sempozyumu
15-17 Eylül 2007, İstanbul
Uluslararası Sosyal Hizmet Sempozyumu
14-16 Kasim 2007, Sakarya
1. İktisat Tarihi Kongresi
14-15 Eylül 2007, İstanbul
1. Ulusal Türkiye Turizmi Kongresi
7-8 Eylül 2007, Sakarya

Global Business & Economics Research Conference
8-11 Ağustos 2007, Istanbul

6. Annual International Conference on an Interfaith Perspective on Globalisation for the Common Good
5-9 Temmuz 2007, İstanbul

The Istanbul Conference on Democracy and Global Security An International Conference
9-11 Haziran 2007, İstanbul

Uluslararasi Cografya Sempozyumu
5-8 Haziran 2007, Kemer Antalya

6. Anadolu İşletmecilik Kongresi
31 Mayis-2 Haziran 2007, Kirikkale

The Future of Accounting and Accounting Profession
Uluslararası Konferans
30 Mayıs- 3 Haziran, 2007, Istanbul

26.Türkiye Muhasebe Egitimi Sempozyumu
23-27 Mayıs 2007, Antalya

15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
25-27 Mayis 2007, Sakarya

2. Yerel Ekonomiler Kongresi 
24-25 Mayis 2007, Karaman

8. Ulusal Ekonometri ve Istatistik Sempozyumu
24-25 Mayıs 2007, Malatya

16. Istatistik Arastirma Sempozyumu
10-11 Mayıs 2007, Ankara

22. Türkiye Maliye Sempozyumu
9-13 Mayıs 2007, Antalya

7.International Educational Technologies Conference
3-5 Mayıs 2007, K.K.T.C.

2. Çanakkale Turizm Biyenali
30 Nisan- 5 Mayıs 2007, Çanakkale
Ulusal Çevre Sempozyumu
18-21 Nisan 2007, Mersin
1. Bilim ve Düsünce Kongresi
23 – 25 Mart 2007 , Çeşme
8. Yönetim Bilimleri Kongresi
14–17 Mart 2007, Istanbul

1. Balkan Ülkeleri  Muhasebe ve Denetim Uluslararasi Arastirma Konferansı
8-9 Mart 2007, Edirne

Akademik Bilisim 2007 Kongresi
31 Ocak-2 Subat 2007, Kütahya
3. Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi
9-10 Aralık 2006, Çanakkale
3. Kobiler ve Verimlilik Kongresi
"AB'nin KOBİ Finansmanına Getirdiği Yenilikler”
17-18 Kasım 2006, İstanbul

Uluslararasi Turizm Konferansi
20-26 Kasim 2006, Alanya

12. Ulusal Ergonomi Kongresi
16-18 Kasım 2006, Ankara

17. World Congress of Accountants
13-16 Kasım 2006, İstanbul
10. World Congress of Accounting Educators 
9-11 Kasım 2006, İstanbul

2. Egirdir Turizm Sempozyumu
9-12 Kasım 2006, Eğridir, Isparta

4. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR)
7-10 Kasım 2006, Muğla
Uluslararasi Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi
3-5 Kasim 2006, Kocaeli-Türkiye
10. Ulusal Finans Sempozyumu
1-4 Kasım 2006, İzmir

11. Ulusal Pazarlama Kongresi
1-3 Kasim 2006, İzmir

3. International Silk Road Symposium
27-29 Ekim 2006 Tiflis, Gürcistan

2. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi
18-20 Ekim 2006, Ankara

Uluslararasi Konferans
Is Hayatindaki Problemler ve Basari Faktörleri:

 21 Eylül 2006, Biskek - Kırgızistan

6. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu
22-23 Eylül 2006, İstanbul

5. Ulusal Sosyoloji Kongresi
19-23 Eylül 2006, Malatya

The European Second Language Association 2006 Conference
13-16 Eylül 2006, Antalya

UEK-TEK 2006 Uluslararasi Ekonomi Konferansi
11-13 Eylül 2006, Ankara

2006 Global Business & Economics Research Conference
9-12 Ağustos 2006, İstanbul

Ekonomi Yaz Seminerleri V ( EYS 2006)
24 Temmuz-11 Agustos, Denizli
3. MTS Conference on Financial Markets
6-7 Temmuz 2006, İstanbul
7. International Turkish Folklore Congress
26-30 Haziran 2006, Gaziantep

5. Stratejist Zirvesi
8-9 Haziran 2006, İstanbul

1. Uluslararasi Konut Finansmani ve Degerleme Sempozyumu
26 Mayıs 2006, İstanbul

4. Ulusal Cografya Sempozyumu
25-26 Mayis 2006, Ankara
1. Uluslararasi Girişimcilik Kongresi
25-27 Mayis 2006, Kırgızistan
3. Lisansüstü Turizm Ögrencileri Kongresi
25-28 Mayıs 2006, Çanakkale

2006 Annual Meeting of the CIMaR Consortium and other International Business Scholars
26-30 Mayıs 2006, Istanbul

5. İstatistik Günleri Sempozyumu
24-27 Mayıs 2006, Antalya

7. Kamu Kalite Sempozyumu
24-25 Mayıs 2006, Ankara
1. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu
11-13 Mayıs 2006, Beyşehir, Konya
15. İstatistik Araştırma Sempozyumu
11-12 Mayıs 2006, Ankara

21. Türkiye Maliye Sempozyumu
10-14 Mayis 2006, Antalya

6.Türkiye Felsefe Ögrencileri Kongresi
26-28 Nisan 2006, Istanbul

9. İktisat Öğrencileri Kongresi
26-28 Nisan 2006, İzmir

25. Muhasebe Egitimi Sempozyumu
19-23 Nisan 2006, Bodrum
4. Kalite ve Başarı Sempozyumu
15-16 Nisan 2006, Bursa

Ulusal Sinif Ögretmenligi Kongresi
14-16 Nisan 2006, Ankara

2. Aile İşletmeleri Kongresi
14-15 Nisan 2006, İstanbul

Uluslararasi Konferans
“Küresellesme Baglaminda Avrasya Toplumlari”

30 Mart 2006, Biskek, Kirgizistan

3. İnsan Kaynakları Yönetimi Kongresi
23 Mart 2006, Ankara

7. Conference on Management Science
15-18 Mart 2006, Istanbul
11. İnsan Kaynakları Zirvesi
22-23 Şubat 2006, Istanbul

6. Pazarlama Zirvesi
8-9 Aralik 2005

2. Kobiler ve Verimlilik Kongresi
" AB KOBİ'leriyle Işbirliği”
2-3 Aralık 2005, İstanbul

3. Uluslararasi Finans Zirvesi
01-02 Aralik, 2005 İstanbul
5. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu
25-27 Kasım 2005, İstanbul

10. Ulusal Pazarlama Kongresi
16-18 Kasım 2005, KKTC

14. Ulusal Kalite Kongresi
16-17 Kasım 2005, İstanbul

Uluslararası Küreselleşme ve Türk Uygarlığı Sempozyumu
10-11 Kasım 2005
Bişkek, Kırgızistan

3. International Caspian & CIS Banking and Finance Conference
10-11 Kasım 2005, Istanbul

2. Ulusal Sivil Toplum Kuruluslari Kongresi
15-16 Ekim 2005, Çanakkale

1.Yerel Ekonomiler Kongresi
1-2 Ekim 2005, Karaman
1. Bursa Turizm Sempozyumu
30 Eylül-2 Ekim 2005, Bursa
9. Ulusal Finans Sempozyumu
"Stratejik Finans"
29–30 Eylül 2005, Nevşehir

14. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
28-30 Eylül 2005, Denizli

Küreselleşmeye Güney'den Direnişler Sempozyumu
5-7 Eylül 2005, Ankara

Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği
25. Ulusal Kongresi (YA/EM 2005)

4-6 Temmuz 2005, İstanbul

17. Sivil Toplum Kuruluşları Sempozyumu
17-18 Haziran 2005, İstanbul
2. Kentsel Ekonomik Arastirmalar Sempozyumu
13-16 Haziran 2005, Denizli

Geleneksel Finans Sempozyumu 2005
9-10 Haziran 2005, İstanbul

6. Kamu Kalite Sempozyumu
8-9 Haziran 2005, Ankara
3. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi
05-09 Haziran 2005, Celalabad-Kırgızistan
7. Ekonometri ve Istatistik Sempozyumu
26-27 Mayıs 2005, İstanbul
20. Türkiye Maliye Sempozyumu
23-27 Mayıs 2005, Denizli

Uluslararasi "Avrupa Birligi'ne Giris Sürecinde KOBI'ler: Türkiye ve Benzer Ülke Deneyimleri" Sempozyumu
19-22 Mayıs 2005, Balıkesir

15. Uluslararasi IT&FA Konferansi
18-21 Mayıs 2005, İstanbul

13. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi
12-14 Mayıs 2005, İstanbul

4. Orta Anadolu Isletmecilik Kongresi
12–14 Mayıs 2005, Ankara

Uluslararasi Sosyoloji Kollokyumu
"Parçalanmalar Çaginda Yeni Toplumsalliklar"
12-14 Mayıs 2005 , İstanbul
1. Çanakkale Turizm Biyenali
5-7 Mayis 2005, Çanakkale

24. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu
27 - 30 Nisan 2005, Fethiye, Muğla

Uluslararasi Konferans
Is Hayatindaki Problemler ve Basari Faktörleri: Gelismekte Olan Piyasalar  ve Geçis Ekonomilerinden Örnekler II

21 Nisan 2005, Biskek, Kırgızistan

7. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu ve
1. International Symposium on Accountancy of Turkey
20-24 Nisan 2005 Belek, Antalya

Makale Arama

Erciyes Üniversitesi
Periyodikleri Anahtar Kavramla Arama Sistemi

T.C. Merkez Bankası Veri Tabanı
Makale Tarama
Makale Havuzları
Tez Arama
Kongre / Sempozyum
Bildiri Kitapları
(Tam Metin)

Akademik Bilişim Sunumları

21. Yüzyilda KOBI'ler: Sorunlar, Firsatlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 2002

Google Akademik Sayfalar
Google Scholar

Türkçe Arama Siteleri
Pratik Sözlük (Online)
İngilizce -Türkçe
Türkçe-İngilizce
Almanca -Türkçe
Türkçe-Almanca
Kitapevleri-Yayınevleri
 
Araştırma Sayfaları

TAM METNİ İNTERNETTE YER ALAN KİTAPLAR

 

KARYAGDI Nazmi, Toplam Kalite Yönetimi ve Türk Vergi Idaresi, Ankara Sanayi Odasi (ASO) Yayin No: 51, Ankara.

SELEK A. Seha, Son Yasal ve Mesleki Düzenlemeler Işığında Nakit Akım Tablosu Kuramsal Değerlemeler ve Sayısal Bir Örnek, İzmir, 1997.

SELEK A. Seha, Dış Ticaret İşlemleri ve Tek Düzen Muhasebe Sistemine Uygun Olarak Muhasebeleştirilmeleri, İzmir, 1997.